Σε περίπτωση που δεν σας εμφανίζεται σωστά η εικόνα παρακαλούμε, πατήστε εδώ.

jobday Dev
job day dev logos
Το E-mail αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί κακόβουλο, διότι με βάση το άρθρο 14 του Νόμου 2672/1998(ΦΕΚ 290 τ.Α), περιέχει τα στοιχεία του αποστολέα και οδηγίες για διαγραφή του e-mail του παραλήπτη από την λίστα παραληπτών.
This E-mail is not considered as spam, because according to Greek legislation, it contains sender's information and describes the steps of removing recipient's e-mail from the mailing list.

› Σε περίπτωση που θέλετε να διαγραφείτε από την υπηρεσία αποστολής Newsletter πατήστε εδώ.
› In case you want to unsubscribe your e-mail from this Newsletter service use this link.